เมียนมา:ช่วยพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร

เครือซีพีได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมเข้าสู่เมียนมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จากธุรกิจแรกเริ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรสู่อาหารคุณภาพ มาตรฐาน ภายใต้แบรนด์ซีพีที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคพม่าและพันธกิจสู่.”Kitchen of Myanmar” จากนักลงทุนต่างแดนสู่พันธมิตรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เครือซีพีมีส่วนช่วยยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของเมียนมาให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการฟาร์มทดลองและศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยด้านสัตวแพทย์และสัตวบาล โครงการสร้างอาชีพ หมู่บ้านเกษตรกรรมทหารผ่านศึก 300ครอบครัว โครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 100 โรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานชาวเมียนมาและครอบครัว และครอบครัวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องต่างๆกว่า 200,000 คนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น