ฟิลิปปินส์ ดินแดนแห่งเกาะ

การลงทุนของเครือซีพีในฟิลิปปินส์ เริ่มต้นในปี พ.ศ.2552 ภายใต้ บริษัท CPF Philippines Corporation ประกอบไปด้วย ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บกและสัตว์น้ำ และธุรกิจฟาร์มสุกร โดยผลผลิตส่วนใหญ่เพื่อรองรับความต้องการในประเทศเป็นหลัก ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำประกอบด้วยโรงงานผลิตอาหารกุ้งในเมืองซีบู(CEBU)ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจเขตหนึ่งของฟิลิปปินส์ โดยมีกำลังผลิตอยู่ที่ 30,000 ตันต่อปี ขณะที่โรงงานอาหารปลา ขนาดกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี ณ เกาะลูซอน ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ส่วนธุรกิจฟาร์มสุกรดำเนินโครงการฟาร์มสุกรระดับทวดพันธุ์(GGP)และปู่ย่าพันธุ์(GP) ขนาด1,200 แม่ รวมถึงฟาร์มสุกรรุ่นพันธุ์ CP ขนาด 10,400 ตัว ที่เกาะลูซอน โอกาสตลาดที่กว้างมากและศักยภาพในการพัฒนาตลาดที่มีประชากรกว่า 92 ล้านคนของฟิลิปปินส์ การขยายการลงทุนจึงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมและครบวงจร

โดยจะมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร ถ่ายทอดสู่เกษตรกรชาวฟิลิปปินส์เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนคุณภาพสูง พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นพัฒนากระบวนการผลิตอาหารของฟิลิปปินส์ให้เข้าสู่ผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและมีความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรายย่อยและมุ่งผลิตอาหารคุณภาพดีเพื่อเลี้ยงคนในประเทศอย่างเพียงพอและราคายุติธรรม