ตุรกี:เสริมสร้างโอกาส

เครือซีพีเริ่มลงทุนผลิตอาหารสัตว์ในประเทศตุรกี ในช่วงต้นๆที่เครือฯขยายการลงทุนไปต่างประเทศเมื่อกว่า 40ปี 28ที่ผ่านมา ปัจจุบันภายใต้การดำเนินธุรกิจในนามบริษัท ซีพีเอฟ ตุรกี ที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2529 ดำเนินธุรกิจครบวงจร ประกอบด้วย อาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์และอาหาร ปัจจุบันมีโรงงานอาหารสัตว์ 6แห่ง ผลิตเพื่อป้อนให้กับฟาร์มของบริษัทและเกษตรกรภายใต้คอนแทรคฟาร์ม และยังขยายตลาดในประเทศในอัตราส่วน 50:50 ส่วนฟาร์มแยกเป็นไก่เนื้อ มีกำลังผลิต 140,000 ตันต่อปี ในจำนวนนี้ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานอาหารแปรรูปของซีพีเอฟ 5,000ตัน หรือ 3.5% ของกำลังผลิตต่อปี และ 90% ของผลผลิตเป็นการผลิตเพื่อรองรับตลาดในประเทศ ประชากรทั้งสิ้น 75ล้านคน เป็นมุสลิม 90% ที่เหลือเพื่อการส่งออกไปยังประเทศซีเรีย อิรักและอิหร่าน และธุรกิจไข่ไก่ ที่มีกำลังผลิตประมาณ720ล้านฟองต่อปี นอกจากนี้ยังมีธุรกิจโรงชำแหละใน 4เมืองใหญ่ และคลังสินค้าที่เป็นห้องเย็นและศูนย์กระจายสินค้า อีก 5แห่ง เพื่อเป็นจุดพักสินค้าก่อนขนถ่ายเข้าสู่เมืองหลวงอิสตันบูล