ชวนชาวซีพีก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยซีพีเรียนรู้ก้าวสู่อนาคตบนโลกออนไลน์

นับวันโลกของเราจะก้าวหน้าล้ำยุค ทันสมัย ทำให้ผู้คนเข้าถึงความรู้และก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการศึกษา พัฒนาตนเอง เช่นเดียวกับซีพีของพวกเราที่ไม่หยุดนิ่ง ปรับเปลี่ยนให้ทันกับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง หลายคนอาจไม่รู้ว่าเรามีมหาวิทยาลัยซีพีหรือ CP University เกิดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์ของเพื่อนๆชาวซีพีรวมทั้งกับสังคมภายนอก

CP University เป็นมหาวิยาลัยที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงโลกการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จากคุณค่าขององค์ความรู้ และประสบการณ์ด้วยการลงมือทำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่สั่งสมมา 100 ปี

เครือซีพีจึงอยากแบ่งปันความรู้สู่ภาคสังคม ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจผ่านผู้เชี่ยวชาญจาก ในเครือฯ ผู้มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกมารวมอยู่ใน CP University เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเรียนรู้สิ่งใหม่ ตามความสนใจที่แตกต่างกัน ได้ในทุกที่ ทุกเวลา

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทุกธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ วิทยากรที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพทั้งในและต่างประเทศ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการระดับโลก

โดยมีกลุ่มหลักสูตรน่าสนใจ เช่น

Assessment
ศูนย์ให้บริการประเมินความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในสาขาต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและการฝึกฝน เพื่อออกใบรับรองความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

Entrepreneurial Development Program
โปรแกรมที่สร้างผู้ประกอบการและผู้นำยุคใหม่ ผ่านวิธีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง พร้อมทีมพี่เลี้ยงทางธุรกิจมืออาชีพผู้ทำหน้าที่ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ ให้สามารถรับมือกับความท้าทายและสร้างผลลัพธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

Industry and Vocational Programs
โปรแกรมที่พาคุณก้าวสู่โลกธุรกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไทยแลนด์ 4.0 คุณจะพบกับผู้เชี่ยวชาญจากทุกอุตสาหกรรมที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์จริง และตัวอย่างความสำเร็จจากการลงมือทำ ที่เปิดโอกาสให้คุณฝึกปฏิบัติจริงในหน้างานของเครือเจริญโภคภัณฑ์และพันธมิตรที่ได้รับการคัดเลือก

Future and Innovation
โปรแกรมที่เปิดโอกาสให้คุณได้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการวิจัยหรือร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัยที่ผสานความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเฉพาะของกลุ่มซีพี กับนักวิชาการ นักวิจัยชื่อดังจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ที่จะมาร่วมพัฒนางานวิจัยและต่อยอดให้กลายเป็นนวัตกรรมเพื่ออนาคต

Functional Academies
โปรแกรมที่สร้างทักษะใหม่ซึ่งจำเป็นในการทำงาน และยกระดับทักษะเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของคุณ โดยคุณสามารถออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ ทักษะของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสในชีวิตและสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพเพื่ออนาคตของทุกคนด้วยแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Leadership Foundations
กลุ่มหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำเพื่อรับมือกับบทบาทและความรับผิดชอบที่สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารงานทั้งด้านธุรกิจและนวัตกรรม การพัฒนาความยั่งยืน การตลาด การขาย และการจัดการผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กร

CPG Knowledge Hub
แหล่งรวมหลักสูตรที่ได้รับคัดเลือกและแนะนำจากแต่ละกลุ่มธุรกิจที่เปิดโอกาสให้พนักงานของเครือฯทุกคน เข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนรู้ภายในเครือให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

Power Skills
กลุ่มหลักสูตรที่เป็นทักษะจำเป็นในการสร้างพลังการทำงานให้กับคุณ เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตที่เข้ามาหรือใช้เพื่อสร้างสรรค์ทางออกหรือสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในการทำงานของคุณ ทั้งด้านความคิด การให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ อารมณ์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่นำไปสู่ความสำเร็จของการทำงาน

Digital Essentials
กลุ่มหลักสูตรที่สร้างทักษะทางดิจิทัลใน 4 ระดับ ที่คุณจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคุณให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน

Language
กลุ่มหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับคุณ ผ่านความสามารถและทักษะทางภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ฯลฯ โดยคุณสามารถเลือกพัฒนาตนเองตามความสนใจและตามเส้นทางอาชีพที่คุณคือผู้กำหนดเอง

โดยมีคอร์สและฟอรั่มต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อนพนักงานเครือซีพี สามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยการเข้าแอพ CPG Connect หรือ True Connect เลือก More > Portal > CP University สำหรับนักศึกษาและสมาชิกภายนอกสามารถเลือกคอร์สที่ท่านสนใจ เข้าเรียนที่ www.cpuniversityonline.com