ร่วมภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ‘ซีพีร้อยเรียงความดี’ ในโอกาสซีพีก้าวสู่ปีที่ 100 ด้วยความยึดมั่นในค่านิยมองค์กร 6 ประการ

ร่วมภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ‘ซีพีร้อยเรียงความดี’ ในโอกาสซีพีก้าวสู่ปีที่ 100 ด้วยความยึดมั่นในค่านิยมองค์กร 6 ประการ ผนึกกำลังคนซีพีสร้างความรัก สามัคคี เพื่อองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

เชิญชวนดาวน์โหลดภาพ Email Signature เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว