พ.ศ. 2530 ตั้ง “มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯ รับแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล มาดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเเบ่งเบาพระราชภาระเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ

โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ ความดี 3 ประการ ได้แก่ คนดี พลเมืองดี และอาชีพดี ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคนและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม