ทีมงานโครงการ Buffalo Modern Farm โครงการที่พัฒนาต่อเนื่องจากโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลระดมช่วยเกษตรกรจากโรคระบาดในโค

ในขณะที่หลายคนทำงานกันที่บ้านด้วยสภาวะโรคระบาด แต่เหล่าทีมสัตวบาล ภายใต้โครงการBMFหรือ Buffalo Modern Farm โครงการที่พัฒนาต่อเนื่องจากโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลก็ไม่หยุดพักเพื่อทำการอนุรักษ์พันธุ์โคและกระบือไทยให้กับเกษตรกรในโครงการการ BMF และด้วยสภาวะโรคระบาดทั้งคนและสัตว์ จึงต้องเร่งทำเร่งออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะผสมพันธุ์(ผสมเทียม)รวมทั้งทำคลอดในช่วงกลางคืน เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์

โดยคุณ สมพิศ แข็งแรง เป็น 1 ในสัตวบาลโครงการ BMF หรือ Buffalo Modern Farm ได้ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติภารกิจการผสมพันธุ์โคกระบือในโครงการฟาร์มกระบือทันสมัย โดยจะเข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยพัฒนาวิธีการเลี้ยงกระบืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านการเลี้ยงดู การป้องกันโรค โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมและการอนุรักษ์สายพันธุ์โค กระบือของไทยอีกทั้งยังทำฟาร์มแบบอาชีพหลักและเป็นอาชีพเสริมใช้ดำรงชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าและเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป อีกทั้งยังมีรายได้เสริมจากการทำฟาร์มได้จากการขายมูลสัตว์ ขายหญ้าที่เหลือจากให้สัตว์ในฟาร์มกินให้กับเกษตรกรในเขตรอบๆฟาร์มเพื่อเพิ่มรายได้แก่ฟาร์มตัวเอง ท่ามกลางผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ภาพ: คุณ สมพิศ แข็งแรง ทีม BMF
เรื่อง ธนกฤต บรรเทิง