เครือซีพีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงส่งเสริมกิจการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร

ภาพท่านประธานจรัญ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม (ในเวลานั้น) น้อมเกล้าถวายสุกรพันธุ์แลนด์เรซ 1 คู่ พันธุ์ดูร๊อคเจอร์ซี่ 1คู่ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยอาหารจนถึงระยะขยายพันธุ์กับโรงเรือนมาตรฐาน 1หลัง เพื่อโดยเสด็จในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ส่วนพระองค์ ณ ฟาร์มหาดทรายใหญ่ หัวหิน เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2516

และประธานธนินท์ เจียรวนนท์ประธานกรรมการบริษัทอาร์เบอร์เอเคอร์(ประเทศไทย)(ในเวลานั้น) น้อมเกล้าฯถวายรถยนต์ดอด์จ แบบตรวจการ 1คัน เพื่อโดยเสด็จในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ส่วนพระองค์ ณ ฟาร์มหาดทรายใหญ่ หัวหิน เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2516

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯที่ได้น้อมเกล้าฯถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจาก บริษัทฯได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2514 และได้น้อมเกล้าฯถวายต่อเนื่อง บริษัทฯสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงมีพระเมตตา สนับสนุนกิจการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรเช่นเดียวกับอาชีพการเกษตรในสาขาอื่นๆ

บริษัทฯจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าฯถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อโดยเสด็จตามโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรของส่วนพระองค์

บริษัทฯสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บริษัทฯมีโอกาสน้อมเกล้าฯถวายความจงรักภักดีตลอดมา

ที่มา:สารเจริญโภคภัณฑ์ ฉบับ พฤษภาคม-มิถุนายน 2516