พนักงาน CPF ผนึกพลังขับเคลื่อนโมเดล “ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ผ่านกิจกรรม “กินเกลี้ยงเลี้ยงโลก- กล้าจากป่า พนาในเมือง”

ซีพีเอฟ สานพลังพนักงานทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืน ประกาศความสำเร็จ 2 กิจกรรมนำร่อง ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง” ดำเนินการไปแล้วมากกว่า 27,000 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 215,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ และกิจกรรม “กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” บริโภคอาหารไม่เหลือทิ้งรวม 17,312 จาน ลดขยะอาหารได้รวม 1,246 กิโลกรัม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,150 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน และเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action โดยได้เปิดตัวโครงการ Sustainability in Action ยั่งยืน ได้ด้วยมือเรา ดำเนินกิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง” ชวนเพื่อนพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ และกิจกรรม”กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” บริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่า ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหาร ซึ่งทั้งสองกิจกรรมได้รับการตอบรับจากพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลของโครงการดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนของกิจกรรมปลูกต้นไม้ มีพนักงานรับกล้าไม้ไปปลูกแล้วรวม 27,196 ต้น เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 20,000 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 215,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ และกิจกรรม “กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” มีพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโพสต์ภาพอาหารที่รับประทานหมดจานรวม 17,312 จาน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 10,000 จาน ลดขยะอาหารได้รวม 1,246 กิโลกรัม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,150 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

“ซีพีเอฟเป็นบริษัทเอกชนรายแรกๆที่สร้างความร่วมมือของพนักงาน ขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร โดยทั้งกิจกรรมปลูกต้นไม้ และ การสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างรู้คุณค่า ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหาร เป็นการสร้างความร่วมมือในระดับบุคคล เริ่มต้นได้ที่ตัวเอง การชักชวนและบอกต่อสู่เพื่อนพนักงาน ขยายผลสู่ครอบครัว สังคม ประเทศ เป็นแนวทางที่ภาคธุรกิจ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัญหาที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้” คุณวุฒิชัย กล่าว

คุณจันจิรา ชมศรี ผู้จัดการสำนักห้องปฏิบัติการ โรงเพาะฟักลูกกุ้ง เขตภาคตะวันออก กล่าวว่า ดีใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้”กล้าจากป่า พนาในเมือง” เป็นกิจกรรมดีๆ ที่บริษัทสร้างความตระหนักด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานในองค์กรร่วมปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ โดยส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตั้งแต่เปิดตัววันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา รับต้นกล้ากระชายขาวจากจุดรับกล้าที่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง (เจอาร์) จ.ตราด มาปลูกที่บ้าน นอกจากนี้ ยังได้แบ่งต้นกล้าให้เพื่อนพนักงานได้นำไปปลูกด้วย

คุณนภัสพร สันติมณีรัตน์ เลขานุการอาวุโส หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ หนึ่งในพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม”กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกิจกรรมบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก แต่ทำให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารทุกครั้ง ต้องทานให้เกลี้ยงจานไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหารในทุกๆมื้อ

กิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง” และ “กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” เป็นโครงการระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม 2.85 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น ในปี 2030 (ปี พ.ศ.2573) เพื่อก้าวสู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) และ “กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” มีเป้าหมายบริโภคอาหารไม่เหลือทิ้ง 100,000 จาน ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18,200 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สนับสนุนเป้าหมายลดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบ โดยทั้งสองกิจกรรมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) นอกจากนี้ กล้าไม้ที่นำมาแจกให้พนักงานเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่บ้านของตัวเอง เป็นกล้าไม้ที่มีการจ้างงานชุมชนดำเนินการเพาะกล้าและช่วยดูแลกล้าไม้ ช่วยสร้างงาน และเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

ที่มา :มติชน