เรื่องราวการทำความดีชาวซีพีเวียดนามแบบอย่างของความยั่งยืนงานด้านสังคม

วันนี้ CP Story จะชวนชาวซีพีบินลัดฟ้าไปเกาะติดเรื่องราวของชาวซีพีเวียดนามกับการทำความดีจนเป็นที่รับรู้และยอมรับของประชาชนคนเวียดนาม ชาวซีพีเวียดนามทำอย่างไร ทำอะไรและผลเป็นอย่างไร

ซีพีเวียดนามเป็นกิจการของเครือซีพีที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจคล้ายกับเมืองไทยในยุคของการบุกเบิกธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารนานกว่า20 ปี โดยการเข้าไปเปิดสำนักงานการค้าที่นครโฮจิมินห์ ในปี2531 5ปีต่อมาได้ตั้งบริษัทชื่อ C.P.Vietnam Livestock โดยสร้างโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มไก่พันธุ์และโรงฟักไก่ จากนั้นมากิจการของซีพีเวียดนามก็เติบโต ขยายกิจการจนครบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

ซีพีเวียดนามไม่เพียงประสบความสำเร็จในด้านการทำธุรกิจจนเป็นที่รู้จักของชาวเวียดนาม ซีพีเวียดนามยังสามารถชนะใจชาวเวียดนามจากการทำงานด้านสังคม จุดที่น่าสนใจในประการแรก ในบรรดาพนักงานของซีพีเวียดนามกว่า 20,000คนเป็นชาวชาวเวียดนามถึง 98.72%และบริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารชาวเวียดนามขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงานและดูแลธุรกิจ ซีพีเวียดนามได้ส่งเสริมชาวเวียดนามในการประกอบอาชีพลี้ยงสัตว์ภายใต้รูปแบบเกษตรอุตสาหกรรมทันสมัยรวมทั้งการผลิตอาหารที่ปลอดภัยทำให้ชาวเวียดนามเข้าถึงอาหารโปรตีนราคาถูก ช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร อาจพูดได้ว่าเมืองไทยมีอาหารที่ผลิตโดยซีพีเอฟอย่างไร ทางเวียดนามก็มีไม่แพ้เมืองไทย

ความโดดเด่นที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้คือการจัดตั้ง “กองทุนซี.พี.เวียดนามเพื่อการกุศล” ที่กลายเป็นแนวคิดสำคัญนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในการทำงานด้านสังคมที่ชนะใจชาวเวียดนาม กองทุนฯดังกล่าวเกิดจากการระดมเงินจากผู้บริหารและเพื่อนพนักงานจนสามารถมีเงินทุนที่จะริเริ่มโครงการช่วยสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริจาคโลหิตที่นำแนวคิดจากเมืองไทยไปขยายผลสู่พนักงาน คู่ค้า เกษตรกรและขยายสู่สังคมภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐ ทั้งสถาบันโลหิตวิทยาแห่งชาติเวียดนาม สภากาชาดเวียดนาม และกำลังจากคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาและองค์กรเยาวชนของเวียดนาม ทำให้การบริจาคเลือดกลายเป็นวิถีใหม่ที่รัฐบาลและประชาชนเวียดนามให้ความยอมรับและเข้าร่วม

จากเรื่องเลือด ซีพีเวียดนามได้ทำงานภายใต้โครงการหน่วยแพทย์อาสาที่ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาล โรงพยาบาลประจำจังหวัดนำบรรดาแพทย์อาสาลงไปช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของชาวเวียดนามในถิ่นทุรกันดาร เป็นที่ชื่นชมของชาวเวียดนาม

จากเรื่องเลือด แพทย์อาสา ซีพีเวียดนามยังทำโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนของเวียดนามซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวเวียดนามให้ความสำคัญ รวมทั้งยังทำโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆไปจนถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

จากกระบวนการและการกระทำโครงการต่างๆ ซีพีเวียดนามยังประสบความสำเร็จในการสร้างพนักงานจิตอาสาที่มีจิตใจดีงาม เสียสละมาช่วยทำงานอย่างแข็งขัน ทำให้โครงการเดินไปอย่างดี ซึ่งไม่เพียงเท่านั้น ซีพีเวียดนามยังได้ใช้แนวคิด ESR หรือ Employee Social Responsibility ในการดูแลพนักงานอย่างเต็มที่ ผ่านกิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมบ้านพนักงาน กิจกรรมวันครอบครัวซีพีเวียดนาม (CPV Family Day) วันรวมใจของพนักงาน ครอบครัว คู่ค้า พันธมิตรต่างๆมีส่วนร่วมทำความดีร่วมกัน และโครงการกองทุนเพื่อนพนักงานช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ชาวซีพีเวียดนามร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน ยามเพื่อนๆหรือครอบครัวเจ็บป่วยก็ช่วยกัน

ทั้งหมดนี้ ทำให้ซีพีเวีดยนามกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของเครือซีพีในการสร้างการยอมรับของพนักงานและสังคมคนเวียดนามว่าซีพีเวียดนามเป็นองค์กรที่รัก เชื่อมั่น ไว้ใจ ที่จะร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับประชาสังคมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม