กัมพูชา:เติมเต็มอาหารเพื่อนบ้าน

เครือซีพีได้รับเชิญจากรัฐบาลกัมพูชาให้เข้าไปลงทุน เริ่มต้นจากโรงงานอาหารสัตว์และทำฟาร์มทั้งสุกรและสัตว์ปีกที่กรุงพนมเปญ ในปี พ.ศ.2539 โดยเครือฯมีความตั้งใจนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดไปพัฒนาภาคเกษตรกรรมของกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ บุคคลากรด้านการเกษตร สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่สำคัญสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร ในขณะเดียวกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยมาตรฐานโลกสำหรับผู้บริโภคในกัมพูชา

ปัจจุบันธุรกิจหลักด้านการเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรของเครือฯในกัมพูชา ประกอบไปด้วย การผลิตอาหารสัตว์(อาหารสัตว์ปีก สัตว์บก สัตว์น้ำ) การเลี้ยงสัตว์(ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มปลา ฟาร์มกุ้ง) การผลิตอาหารสำเร็จรูปและการค้าปลีกในรูปร้านเฟชรมาร์ทและกระจายอยู่ในหลายจังหวัด รวมทั้งในกรุงพนมเปญ นอกจากนี้ยังมีการร่วมทุนสร้างโรงสีข้าว กำลังผลิต 100,000ตันต่อปี อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อกิจกรรมสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกัมพูชา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติและสนับสนุนโครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ