กิจการในจีน : เติบโต มั่นคง แข็งแรง เต็มไปด้วยโอกาส

เครือซีพีหรือเจิ้นต้าที่คนจีนนิยมเรียก ได้รับเกียรติอย่างสูงจากรัฐบาลจีนให้เป็นบริษัทข้ามชาติบริษัทแรกที่จดทะเบียนบริษัทในหลายเลข 0001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้นการลงทุนในธุรกิจหลักด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์กระจายอยู่ในเกือบทุกมณฑลของจีน รวมกว่า 100แห่ง มีฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมาโดยตลอด

จากนั้นได้ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจอื่นๆได้แก่ธุรกิจค้าปลีกและการจัดจำหน่าย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจเวชภัณฑ์

เครือฯได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากรัฐบาลจีนที่มีนโยบายปฏิรูปภาคชนบทให้เข้าไปดำเนินการพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรมสู่ความทันสมัยเพื่อยกระดับรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรจำนวนหลายร้อยล้านคน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงอาหาร ในโครงการต่างๆได้แก่โครงการไก่ไข่ครบวงจรที่ทันสมัย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ภายใต้ชื่อ “โครงการไก่ไข่ 3ล้านตัว ผิงกู่-เครือเจริญโภคภัณฑ์” โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมใหม่ เลี้ยงไก่ไข่ 3ล้านตัว/ปี สุกร 1ล้านตัว/ปี และไก่เนื้อ 100ล้านตัว/ปี ที่มณฑล จี๋ หลิน โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมใหม่ ที่เมืองจั้นเจียง เลี้ยงสุกร 1ล้านตัว เลี้ยงไก่ 100ล้านตัว รวมถึงธุรกิจสัตว์น้ำ และโครงการฉือซี(CIXI) โครงการเกษตรผสมผสาน(พืชผักและปศุสัตว์)ขนาดใหญ่แบบทันสมัยครบวงจรที่อยู่ใกล้เมือง