ลาว:ร่วมพัฒนาบ้านพี่เมืองน้อง

การลงทุนในสปป.ลาวของเครือซีพี เริ่มในปี พ.ศ.2549 เมื่อรัฐบาลสปป.ลาวเชิญเครือซีพีเข้าไปลงทุนสัมปทานโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรก ที่เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ในนครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้งขยายการลงทุนด้านฟาร์มปศุสัตว์ ไก่ สุกร เป็ดไข่ รวมถึงธุรกิจอาหาร เช่นไก่ย่าง 5ดาว ผลิตภัณฑ์อาหารแปรร๔ปจากเนื้อสุกร เครือซีพีริเริ่มโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ดำเนินการมากว่า 10ปี และนับได้ว่าประสบความสำเร็จ100% ปัจจุบันมีครอบครัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่เนื้อจำนวนกว่า 300ราย ปัจจัยความสำเร็จของเครือฯในสปป.ลาวมาจากปรัชญา 3ประโยชน์ ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและประชาชนชาวลาว ตลอดระยะเวลา 10ปีที่ดำเนินธุรกิจในสปป.ลาวทำให้บริษัทมั่นใจในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง