รัสเซีย:โอกาสการพัฒนา

เครือซีพีเริ่มการลงทุนในรัสเซียในปี พ.ศ.2522 จากโครงการตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุดในโลกในเขตมอสโก ซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนกว่า 500 ล้านบาทและงบลงทุน 3,500ล้านบาท ปัจจัยที่ทำให้การลงทุนราบรื่นมาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลและประชาในท้องถิ่น และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมของท้องถิ่น รวมทั้งภาพลักษณ์ของบริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพให้แก่คนรัสเซียมากกว่าการเป็นบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของคนท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังใช้รูปแบบ โครงการContact Farmingกับเกษตรกรที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน ทำให้ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่นให้ขยายการผลิตในระบบคอนแทรคฟาร์มไปยังภูมิภาคอื่นๆของรัสเซีย รวมถึงการขยายการลงทุนจนมีการผลิตสุกรครบวงจรและไปถึงธุรกิจไก่ครบวงจร ปีพ.ศ.2558 ขยายฐานการผลิตในรัสเซียโดยเข้าซื้อกิจการไก่เนื้อครบวงจรมูลค่า 23,700 ล้านบาทของบริษัทAgro-Invest Brinky B.V ซึ่งเป็นธุรกิจไก่ครบวงจรใหญ่เป็นอันดับ 5ในประเทศรัสเซีย เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปไก่ขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมศักยภาพและโอกาสในการทำธุรกิจ

28