26 พ.ย. นี้ ! เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญชวนพนักงานชาวซีพีร่วมเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมเพียงกันทั่วประเทศ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการและจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ซึ่งเครือฯ ได้ประกาศให้ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันจิตอาสา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเป็นกิจกรรมในด้านการพัฒนาภูมิทัศน์การรักษาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบที่บริษัทตั้งอยู่หรือพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความยั่งยืน อาทิ เก็บขยะทำความสะอาดชุมชน คัดแยกขยะ การเพิ่มสวนหย่อม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ชุมชนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ ผนึกพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกับหน่วยงานราชการและจิตอาสาในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในพื้นที่ตามแต่ละกลุ่มธุรกิจพิจารณาตามความเหมาะสม โดยทุกพื้นที่จะยังคงเฝ้าระวังและปฏิบัติตนตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

######