พ.ศ.2520 ดำเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโอกาสเป็นเจ้าของฟาร์ม

ปัจจุบันเกษตรกรสามารถรวมตัวกัน จัดตั้งนิติบุคคลในนาม “บริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำกัด” มีรายได้เฉลี่ย 80,000 บาทต่อเดือน และเป็นชุมชนเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย