พ.ศ.2550 ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก

สร้างโอกาสให้นักเรียนและครูเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ผ่านโครงการทรูปลูกปัญญา ที่มุ่งปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ขยายธุรกิจอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในฟิลิปปินส์ อีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่มีศักยภาพสูง จากจำนวนประชากรที่มีกว่า 100 ล้านคนในปัจจุบัน