ย้อนรอยการจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมภายใต้งาน ”มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน”

แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะต้องมีการเลื่อนการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานที่กำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในปี 2564เลื่อนออกไปในปี2565 แต่การเตรียมการการจัดงานก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการจัดนิทรรศการ งานสัมมนาทางวิชาการด้านอาคาร สถานที่ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม CP Story ขอย้อนเวลากลับไปถึงการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อชาวซีพี โดยเฉพาะคนซีพีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

ครั้งแรกการจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2554” รับน้ำท่วมใหญ่

การจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือซีพี ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมธรรศาสตร์ รังสิต

การจัดงานครั้งนี้ให้นิยามคำว่า “นวัตกรรม”คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้ง สินค้า บริการ กระบวนการ เทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ ที่เกิดจากความคิดใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมค่านิยมต่อองค์กรกลุ่มของนวัตกรรมที่จะนำเสนอในงานมหกรรมครั้งนี้จะเน้นที่ 4 กลุ่มคือ- สินค้า (Product) – บริการ (Service) – กระบวนการ (Process) – รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model)

ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจัดเข้าแต่ละกลุ่มข้างต้นได้โดยดูจาก outcome ที่เกิดขึ้นว่าเป็นสินค้า บริการกระบวนการหรือ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

โดยครั้งแรกของการจัดงานมีจำนวนผลงานทั้งหมด
552 ผลงาน

140 ผลงาน ที่จัดแสดง

27 ผลงานที่ได้รับ Chairman Awardมหกรรมนวัตกรรมบัวบานครั้งที่ 2
สำหรับการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ครั้งที่ 2 ใช้ชื่องานว่า“มหกรรมนวัตกรรมบัวบานและการประชุมวิชาการวิศวกรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2556”หรือ “CP Innovation Exposition & Engineering Symposium 2013” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ครั้งที่ 2 จัดขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูบุคลากรซีพีจากทุกกลุ่มธุรกิจที่เป็นนวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นเวทีนำเสนอผลงาน “นวัตกรรม” แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเครือฯ มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จะมอบรางวัล Chairman Award พร้อมเงิน 100,000 บาท สำหรับผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม

สำหรับงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2556” ในครั้งนี้คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้ง สินค้า บริการ กระบวนการ เทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ ที่เกิดจากความคิดใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมค่านิยมต่อองค์กร “ความคิดใหม่: เป็นของใหม่และ/หรือไม่เคยทำสำเร็จในอุตสาหกรรมเดียวกับเรา”กลุ่มของนวัตกรรมที่จะนำเสนอในงานมหกรรมครั้งนี้จะเน้นที่ 4 กลุ่มคือ- สินค้า (Product) – บริการ (Service) – – รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model)กระบวนการ (Process)ที่เกิดจากความคิดใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมค่านิยมต่อองค์กร รวมถึงต้องเป็นผลงานที่เกิดผลสำเร็จล่าสุด (ไม่เกิน 3 ปี)

สำหรับรูปแบบการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นงานภายในเฉพาะเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีพิธีเปิดงานโดยท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัล Chairman Award ซึ่งจะมีคนซีพีจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดให้ชมตลอดระยะเวลาของการจัดงาน รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากบริษัทต่างๆ ในเครือฯ

การจัดงานครั้งที่ 2 นี้ มีจำนวนผลงานทั้งหมด
464 ผลงาน

240 ผลงาน ที่จัดแสดง

36 ผลงานที่ได้รับ Chairman Award

มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ครั้งที่ 3
สำหรับการจัดงานมหกรรมนัวตกรรมบัวบาน ครั้งที่ 3 “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2559”หรือ “CP Innovation Exposition 2016” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการเชิดชูบุคลากรซีพีจากทุกกลุ่มธุรกิจที่เป็นนวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นเวทีนำเสนอผลงาน “นวัตกรรม” แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเครือฯ มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จะมอบรางวัล Chairman Award พร้อมเงิน 100,000 บาท สำหรับผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม

นิยามคำว่า “นวัตกรรม”สำหรับงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2016” ในครั้งนี้คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้ง สินค้า บริการ กระบวนการ เทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ ที่เกิดจากความคิดใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมค่านิยมต่อองค์กร “ความคิดใหม่: เป็นของใหม่และ/หรือไม่เคยทำสำเร็จในอุตสาหกรรมเดียวกับเรา”กลุ่มของนวัตกรรมที่จะนำเสนอในงานมหกรรมครั้งนี้จะเน้นที่ 4 กลุ่มคือ- สินค้า (Product) – บริการ (Service) – กระบวนการ (Process) – รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model)

ที่เกิดจากความคิดใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมค่านิยมต่อองค์กร รวมถึงต้องเป็นผลงานที่เกิดผลสำเร็จล่าสุด (ไม่เกิน 3 ปี)

สำหรับการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานครั้งที่ 3 คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายประธานธนินท์ที่ต้องการให้กิจการของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเครือซีพีผนึกกำลังกันเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ศตวรรษใหม่ โดยในครั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ตุลาคม โดยประธานธนินท์เป็นประธานมอบรางวัลผลงาน Chairman Award ร่วมปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงาน จากนั้นประธานธนินท์เปิดนิทรรศการและเยี่ยมชมผลงานของทีมต่างๆ ที่นำมาจัดแสดง หลังจากนั้น ก็จะเปิดให้ชาวซีพีเข้าชมผลงานนวัตกกรรมและนิทรรศการถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ เพลนารีฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยมีนิทรรศการที่น่าดูเกี่ยวกับ Robotics /Bio / IOT / Sustainนอกเหนือจากผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศของเครือฯ ยังมีนิทรรศการน่าสนใจที่เป็นทิศทางแห่งอนาคตที่เครือฯ มุ่งสู่การเดินทางที่ชาวซีพีควรรู้ได้แก่โซนแสดงเกี่ยวกับ Robotics ชาวซีพีได้ชมหุ่นยนต์ Pepper ผลงานวิจัยและตัวหุ่นยนต์ด้านการเกษตร รวมทั้งการแสดงการจำลองการทำงานของแขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม โซนBiotechnology เพื่อทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีอนาคตนี้

รวมทั้งความรู้เรื่องการนำนวัตกรรมทาง Biotechnology ถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ ตลอดจนอนาคตของ Biotehnology โซนว่าด้วยInternet of Things ที่จะโชว์ให้เห็นบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับ I Health Smart Home Solution Fleet Managementและที่น่าสนใจอีกโซนคือโซนว่าด้ายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainability ซึ่งเป็นทิศทางที่เครือฯ กำลังมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ที่จะทำให้ชาวซีพีเข้าใจแนวคิดและเหตุผลของการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯนอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษระดับบิ๊ก 3 โครงการจากเมืองจีนมาสร้างสีสันในงาน อาทิ โครงการผิงกู่ โครงการเลี้ยงไก่ไข่1ล้านตัว และงานนี้ยังมีการเปิดตัวชมรมนวัตกรรมซีพีอีกด้วย

โดยการจัดงานครั้งนี้มีจำนวนผลงานทั้งหมด
941 ผลงาน

283 ผลงาน ที่จัดแสดง

43 ผลงานที่ได้รับ Chairman Award


มหกรรมนวัตกรรมบัวบานครั้งที่4
สำหรับการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ครั้งที่4ใช้ชื่อว่า “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019”หรือ “CP Innovation Exposition 2019” จัดขึ้นในวันที่ 16 – 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยที่ในปี 2019 นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดงานประชุมวิชาการ ควบคู่ไปกับงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานได้นำเสนอตลอดจนแบ่งปันองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ รวมถึงแนวคิดเบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานของนวัตกรทุกท่านที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน หรือต่อยอดความคิดในการประดิษฐ์งานนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์

นิยามคำว่า “นวัตกรรม”สำหรับงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019” นี้ สืบเนื่องมาจากคำนิยาม “องค์กรแห่งนวัตกรรม” หมายถึง “ เป็นองค์กรที่พนักงานทุกระดับมีทัศนคติ มีใจและเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อน สนับสนุน และแบ่งปัน เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมจึงเป็นที่มาของคำว่า นิยามนวัตกรรม ซึ่งหมายถึง การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา ประยุกต์ หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่และรวมไปถึง นิยามนวัตกร ซึ่งนวัตกร คือ ผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม นั่นเอง”นวัตกรรมที่จะนำเสนอในงานมหกรรมครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ด้านกล่าวคือ


– ด้านเศรษฐกิจ (Economic) คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น

– ด้านเทคโนโลยี (Technology) คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ผลงานที่ได้ประโยชน์จากข้อมูล หรือการลดเวลา ลดการใช้วัสดุ มีการนำกลับไปใช้ใหม่ ลดพลังงาน ลดแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย หรือเพิ่มผลได้ เพิ่ม yield เป็นต้น

– ด้านสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย (Social and Stakeholder) คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ผลงาน ที่เกี่ยวกับการตอบแทนสังคม การดูแลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม การสร้างค่านิยมองค์กร ความปลอดภัย สุขอนามัย รวมถึงการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกิดจากความคิดใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมค่านิยมต่อองค์กร รวมถึงต้องเป็นผลงานที่เกิดผลสำเร็จล่าสุด (ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2017-2019)

โดยมีรูปแบบการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษ และคุณสุภกิจ เจียรวนนท์ เป็นผู้มอบรางวัล Chairman Award ซึ่งจะมีคนซีพีจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดให้ชมตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

การจัดงานครั้งนี้นอกเหนือจากผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศของเครือฯ แล้ว ยังมีนิทรรศการน่าสนใจซึ่งเป็นทิศทางแห่งอนาคตที่เครือฯ มี่ชาวซีพีควรรู้ได้แก่ Zone CP Pavilion, พอใจวันเดียว และ Main Stage ซึ่งมีกิจกรรมและของรางวัลแจกมากมายในงาน

พอใจวันเดียวเป็น Zone ที่ยกย่องเชิดชูนวัตกรของเครือฯ ที่เกิดจากทำโครงการปรับปรุงสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

โดยครั้งนี้มีจำนวนผลงานทั้งหมด
2249 ผลงาน

398 ผลงาน ที่จัดแสดง

54 ผลงานที่ได้รับ Chairman Award

และชาวซีพีเตรียมพบกับการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานที่กำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในปี 2565ถือเป็นวาระพิเศษที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินกิจการครบรอบ 100 ปี เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ขององค์กรธุรกิจชั้นนำที่ผูกพันเติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยในทุกมิติ


ที่มา http://www.cpinnoexpo.net/