คณะทำงาน content 100ปีซีพี สัมภาษณ์ คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล CEO สยามแม็คโคร ประสบการณ์การทำงานในซีพี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะทำงานcontent 100ปีซีพี สัมภาษณ์ คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล CEO สยามแม็คโคร ถึงประสบการณ์การทำงานในซีพี

คุณสุชาดาเป็นผู้บริหารหญิงที่มีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของซีพีตั้งแต่ยุคแรกของการบุกเบิกกิจการค้าส่งสมัยใหม่ของแม็คโครและเป็น CEO หญิง คนแรกของแม็คโครที่อยู่ในช่วงรอยต่อที่ซีพีจำเป็นต้องขายหุ้นแม็คโครไปช่วงต้มยำกุ้งและในยุคที่ซีพีซื้อแม็คโครกลับคืนมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้าง พัฒนาระบบบัญชีที่ทันสมัยจนทำใหแม็คโครมีความแข็งแกร่ง และผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได้ มีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นนักบัญชีจากรั้วจามจุรีทำให้คุณสุชาดาสามารถบริหารกิจการของแม็คโครได้อย่างดี มีความเข้าใจเรื่องการเงิน การค้าและบริหารความเสี่ยงจนได้รับการยกย่อง ยอมรับจากวงการ พร้อมทั้งได้บทเรียน วิธีคิด วิธีการทำงานแบบเนเธอร์แลนด์ ที่เป็นผู้ถือหุ้นหลักก่อนที่ซีพีจะซื้อแม็คโครกลับคืนและข้อแตกต่างของซีพีในการบริหารกิจการจนเติบโตอย่างรวดเร็วรวมทั้งความประทับใจซีพีและการมองการณ์ไกลของประธานอาวุโส

ความสำเร็จของแม็คโครมาจากความเข้าใจในธุรกิจค้าส่ง การบริหารจัดการที่ทำให้ซัพพลายเออร์ไว้วางใจและมั่นใจในการทำธุรกิจกับแม็คโครทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าภายในสโตร์ของแม็คโคร แม้จะมีมาร์จินไม่สูงมากนัก รวมทั้งการเอาชนะใจร้านโชห่วยทั่วประเทศด้วยยุทธศาสตร์”แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย”และต่อมาขยายสู่กลุ่มโฮเรก้า รวมทั้งการให้ความสำคัญกับพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้แม็คโครมีภาพลักษณ์ที่ดี

แม็คโครอยู่ในช่วงของการปรับตัว เปลี่ยนแปลง ตลอด 7ปี ที่กลับคืนสู่ซีพีพยายามสานต่อทั้งยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่หาทางผนึกกำลังกับกิจการอื่นๆของซีพี การพัฒนาคนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การดูแลร้านโชห่วย ลูกค้ากลุ่มต่างๆ การช่วยเหลือสังคม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การสร้างงาน อาชีพ คนตกงาน ผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมทั้งการดูแลและสร้างความรัก ความผูกพันของพนักงาน

และที่น่าสนใจที่เป็นข้อคิดที่ดีจากคุณสุชาดา ที่บอกว่าการที่องค์กรอย่างซีพีเจริญเติบโตมาถึง 100ปี ถือเป็นความสำเร็จของคนรุ่นก่อนๆที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ล้วนมีส่วนสำคัญใน 100ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ รุ่นต่อไปต้องสานต่อไปอีก 100ปี จึงควรเรียนรู้จากสิ่งที่คนรุ่นเก่าทำมา อะไรคือความสำเร็จอะไรคือจุดที่จะสานต่อ ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง คนรุ่นกลาง คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้จากคนรุ่นเก่าได้และระลึกนึกถึงบุญคุณคนรุ่นก่อนๆ องค์กรยิ่งใหญ่ ยิ่งยาก จะทำอย่างไรที่รักษาองค์กรให้มั่นคงต่อไป ต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ อย่างมหาศาล

ติดตามบทสัมภาษณ์เร็วๆนี้