เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนภาคการศึกษาไทย มอบทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมสำหรับโรงเรียนบ้านหนองเสมา จ.ลพบุรี มุ่งผลักดันคุณภาพชีวิตของเด็กไทย สู่รากฐานที่ดีของประเทศชาติ

วันที่ 11 เมษายน 2565 คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) มอบหมายให้ คุณสมวุฒิ เหราบัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 ชุด จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด นำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารที่ชำรุด และการสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 4 ห้อง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 333,540 บาท โดยมี นายสุพัฒน์ บุญจง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสมา และส.ต.อ.หญิง ฉันทนี โดยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสมา เป็นผู้แทนรับมอบ และมีคุณอมรรัตน์ เสรีวัฒนารัตน์ หนึ่งในผู้นำกลุ่มทอผ้าทอมือบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

โดยทุนดังกล่าวฯ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา อันเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย ปณิธานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นบุคคลากรที่สำคัญของประเทศ พื้นฐานด้านการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์การเรียนที่สำคัญอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างโรงอาหารและห้องน้ำในโรงเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองเสมา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 101 คน มีผู้บริหาร ครูและนักการภารโรง รวม 11 คน โดยโรงเรียนมีแผนโครงการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดที่จำเป็นต่อนักเรียน แต่ขาดงบประมาณและทุนทรัพย์ ซึ่งเมื่อโรงเรียนได้รับทุนดังกล่าวฯ จะนำไปพัฒนาจัดซื้ออุปกรณ์ ซ่อมแซมและก่อสร้างตามข้างต้นต่อไป