ชวนชาวซีพีร่วมเรียนรู้การทำงานด้านสังคมภายใต้หัวข้อ “ย้อนรอยเส้นทางการขับเคลื่อน CSR สู่ความยั่งยืน…ก้าวสู่ทศวรรษยั่งยืนได้ด้วยมือเรา (Sustainability in Action) by CPF”

สำนักประสานกิจการสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร พนักงานที่สนใจงานด้านความรับผิดชอบสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรม CP CSR Talk ครั้งที่6 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น. ทางออนไลน์ผ่าน zoom meeting

พบกับ คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซีพีเอฟ ไขคำตอบ

-แนวคิด ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีขับเคลื่อนงานด้านความรับผิดชอบสังคมและความยั่งยืนของซีพีเอฟ

-ทำไม CPF ถึงประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน CSR และความยั่งยืนทั้งระดับนโยบายและระดับพนักงาน เห็นได้จากการมีประกาศนโยบายต่างๆ การมีคณะกรรมการ คณะทำงานรองรับการขับเคลื่อน การสร้างนัก CSR ระดับโรงงาน ฟาร์ม การทำโครงการ ปลูกป่า เขาพระยาเดินธง ป่าชายเลน คาร์บอนเครดิต มาจนถึงโครงการล่าสุด กินเกลี้ยงเลี้ยงโลก กล้าจากป่า พนาในเมือง

-ทำอย่างไรการทำโครงการต่างๆของซีพีเอฟด้านสังคม ความยั่งยืนจึงเป็นที่ยอมรับสนับสนุนของผู้บริหาร พนักงาน มีการสร้าง Ecosystem อะไร อย่างไร จึงช่วยให้หน่วยงานของซีพีเอฟให้ความร่วมมือกัน

-ข้อแนะนำการขับเคลื่อนงานสังคมและความยั่งยืนระดับเครือหรือBUหรือความร่วมมือภายในเครือฯ

-ดำเนินการอย่างไร CPF จึงได้รางวัลในระดับโลกเช่น DJSI

-อื่นๆ

ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code หรือแจ้งทาง inbox เพจ CP Story เพื่อแจ้งลงทะเบียนร่วมกิจกรรม