ดร.ชิงชัย 1 ในผู้ร่วมสร้างปวศ.ซีพี จากนักวิชาการที่ช่วยวางรากฐานการผลิตอาหารสัตว์และบุกเบิกการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งสู่ธุรกิจสัตว์น้ำของซีพี

จากแนวคิด คนเก่งของโลกคือคนเก่งของซีพี เครือซีพีจึงดึงคนเก่งอย่าง ดร.หลิน หรือ ดร.ชิงชัย โลหะวัฒนะกุล ป.ตรี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยไต้หวัน ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอริโซน่า สหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยวางรากฐานเรื่องการผลิตอาหารสัตว์ให้ซีพีจนกิจการอาหารสัตว์ขึ้นมาเป็นเบอร์1 รวมทั้งดร.หลินยัง เป็นผู้ที่วางพื้นฐานด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําแบบพัฒนาโดยการศึกษาค้นคว้าวิจัย จนได้เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในประเทศไทยได้พัฒนาสูตรอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดําที่มีคุณภาพ โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ค้นคว้าวิจัยการเลี้ยงกุ้ง ที่ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และสถานีทดลองต่าง ๆ ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 14 แห่ง จนประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงกุ้งควบคู่ไปกับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเลี้ยงกุ้งแบบไม่ใช้ยาและสารเคมี ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกร และยังเกิดผลดีต่อการส่งออกกุ้งไปยังตลาดโลกด้วย

นอกจากนี้ ดร.หลินยังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในอันที่จะเลี้ยงกุ้งและมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พัฒนาธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแบบครบวงจรของเครือซีพีคือ มีการพัฒนาด้านการตลาด โดยเน้นการส่งออกกุ้งทะเล ทั้งกุ้งสดแช่แข็งและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการรับประทานจึงช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดําเป็นอาชีพหลัก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ดร.หลินได้นําผลความก้าวหน้าทางวิชาการที่ค้นคว้าได้ ออกเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์ แก่เกษตรกรโดยทั่วไป เป็นผู้วางหลักสูตรและทําหนังสือคู่มือการฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดําแบบพัฒนา ก่อตั้งศูนย์พัฒนา และศูนย์บริการวิชาการการเลี้ยงกุ้งกุลาดําแบบพัฒนา ของเครือฯ เป็นบรรณาธิการวารสารเผยแพร่ทางวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยไม่คิดมูลค่า และยังได้ส่งบทความเผยแพร่ในวารสารต่างประเทศด้วย

นอกจากการดําเนินธุรกิจตามแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วยังให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการของเครือฯ คณาจารย์ และนักศึกษา

ดร.หลินได้รับรางวัลความสำเร็จสูงสุดหรือ GAA Lifetime Achievement Awardด้านการผลิตอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนจากองค์การพันธมิตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลก(GAA)เมื่อปี 2555 ซึ่งเป็นรางวัลที่น้อยคนนักจะได้รับ

ดร.หลิน รองประธานอาวุโส เครือฯจึงเป็นอีกผู้บริหารผู้สร้างปวศ.ของเครือฯ