อาจารย์ อาชวัน วายวานนท์ อดีตผู้บริหารที่มีส่วนขับเคลื่อนงานฝึกอบรมซีพี

หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เครือซีพีปรับโครงสร้างโดยรวมกิจการที่กระจัดกระจายมารวมเป็นเครือซีพีใน 40กว่าปีที่ผ่านมา เครือฯมีการพัฒนาระบบงานมากมายให้ทันสมัยทั้งระบบการบริหาร ระบบการเงิน บัญชี จัดซื้อ ระบบงาน งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งระบบงานบุคคลโดยมีแนวคิด “คัด-พัฒน์-รักษ์”

1.คัด-การคัดเลือกสรรหาคนเก่งคนดีมีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน 2.พัฒน์-พัฒนาคนอย่างต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการทำงาน 3.รักษ์-คือรักษาคนเก่งคนดีให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ

งานพัฒนาคนที่ซีพีให้ความสำคัญคืองานพัฒนาฝึกอบรมซึ่งในอดีตเรามีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับรวมทั้งการฝึกอบรมเกษตรกรที่อยู่ในโครงการส่งเสริม

1ในผู้บริหารที่มีบทบาทต่อการสร้างงานฝึกอบรมยุคนั้นคือ อาจารย์อาชวัน วายวานนท์ นักวิชาการด้านฝึกอบรมจากนิด้าเข้ามาร่วมพัฒนางานด้านฝึกอบรมของซีพี อาจารย์อาชวันเป็นผู้บริหารรุ่นบุกเบิกงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคนของซีพีรวมทั้งมีบทบาทงานฝึกอบรมเกษตรกรเลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกรรวมทั้งการเลี้ยงกุ้ง

อาจารย์อาชวันเป็นอดีตผู้บริหารที่น่ารัก อารมณ์ดีเป็นที่รักของชาวซีพีในยุคนั้นและท่านยังมีส่วนร่วมในงานศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเยาวชนเกษตรของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท อาจารย์เป็นนักวิชาการที่สนใจแปลหนังสือด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เช่น Tranforming the Organization เจ้าพ่อธุรกิจTop Dog สารคดีกึ่งนวนิยายเกี่ยวกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของโลก อาจารย์ได้นำแนวคิดที่ก้าวหน้าของโลกมาปรับใช้พัฒนาการสร้างคนให้ซีพี

ปัจจุบันท่านเกษียณพักผ่อนอยู่กับครอบครัว อายุ94ปี ขอระลึกถึงท่านที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนซีพีในห้วง 100ปีซีพี

ภาพ:สำนักโสตทัศน์